Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

427190866

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze informacje – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

TERMINY REKRUTACJI W ZGIERSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych; wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru

od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023  
do godz. 12:00

od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 31 maja 2023

do 31 lipca 2023

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

12 czerwca 2023, godzina 16.00
(II termin 7 lipca 2023, godzina 10.00)

od 27 lipca 2023, godzina 10.00

 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.,
do godz. 15:00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 6 lipca 2023

do 10 lipca 2023
 do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 12 lipca 2023

do 31 lipca 2023

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023

do godz. 12:00

1 sierpnia 2023

do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 14 lipca 2023 godz. 12:00

do 20 lipca 2023,

godz.12.00

od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2023

do godz. 12:00

7 sierpnia 2023

do godz. 12:00

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 21 lipca 2023

do godz. 13:00

do 7 sierpnia 2023

do godz. 13:00

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 21 lipca 2023,

8 sierpnia 2023

Zbliżające się wydarzenia