Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Regulamin biblioteki

REGULAMINY SZKOLNEGO CENTRUM DYDATKTYKI

I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W ZGIERSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ZGIERZU

W skład Szkolnego Centrum Dydaktyki i Zarządzania Informacją w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu wchodzą:

 1. Biblioteka z wypożyczalnią
 2. Czytelnia z pracownią multimedialną

Regulamin Szkolnego Centrum Dydaktyki i Zarządzania Informacją tworzą regulaminy korzystania z poszczególnych części wchodzących w skład Centrum:

 1. Regulamin korzystania z biblioteki i wypożyczalni.
 2. Regulamin czytelni.
 3. Regulamin korzystania z komputerów w Centrum.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I WYPOŻYCZALNI

 1. Z biblioteki mogą korzystać;
 • Uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
 • Nauczyciele
 • Inni pracownicy szkoły
 • Rodzice uczniów na podstawie kart czytelników uczniów
 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Na prośbę nauczyciela bibliotekarza uczeń zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca a lektury na okres dwóch tygodni.
 6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć (np. dla uczniów, którzy nie oddają książek w terminie) bądź zwiększyć liczbę wypożyczeń (dla maturzystów
  i nauczycieli).
 7. Dopuszcza się możliwość przedłużania okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.
 8. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.
 9. Przy wypożyczeniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek
  i powiadomić o nich nauczyciela bibliotekarza.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza lub wpłacić aktualną wartość zagubionej książki (innego dokumentu) na konto Rady Rodziców.
 11. Czytelnicy za pośrednictwem biblioteki mogą się zwrócić z prośbą o wypożyczenia międzybiblioteczne.
 12. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego lub w innym wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza terminie należy zwrócić wypożyczone materiały i książki.
 13. Jeżeli uczeń nie odda książki w przewidzianym terminie, na początku kolejnego roku szkolnego zostanie do niego skierowane upomnienie. Uczeń nie uzyska możliwości korzystania z biblioteki aż do momentu zwrotu zaległych materiałów i książek.
 14. Każdy czytelnik opuszczający szkołę (nauczyciel, uczeń, pracownik) zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 15. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 16. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 17. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
 18. zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów
  do biblioteki szkolnej,
 19. promocja do następnej klasy,
 20. kontynuacja nauki w szkole wchodzącej w skład ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu.
 21. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką otrzymując kartę obiegową.
 22. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy (wakacje).
 23. Książki na okres wakacji są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego,
  po zakończeniu klasyfikacji.
 24. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości
  w bibliotece.
 25. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Korzystanie z czytelni:
 • prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele
  i inni pracownicy szkoły,
 • czytelnia jest czynna w godzinach pracy Szkolnego Centrum Dydaktyki
  i Zarządzania Informacji,
 • czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteczne,
 • w czytelni mogą być prowadzone zajęcia lekcyjne wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu zajęć),
 • w czytelni mogą odbywać się konferencje, seminaria, konkursy, wystawy oraz różne spotkania,
 • wszelkie materiały do pracy w czytelni wydaje nauczyciel bibliotekarz,
 • obsługa sprzętu AV należy wyłącznie do nauczyciela bibliotekarza lub, za jego zgodą, do innego nauczyciela,
 • w czytelni wyodrębnione jest miejsce do wyłącznej dyspozycji nauczycieli (nauczania indywidualnego),
 • nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni,
 • korzystający z czytelni zobowiązani są do zachowania porządku i czystości,
 • uczniowie muszą zostawiać kurtki w szatni i zmienić obuwie
 • w czytelni obowiązuje cisza, w tym zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków,
 • zbiory czytelni stanowią własność Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Jana Pawła II w Zgierzu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu,  którzy przedłożą legitymacje, identyfikator lub dowód osobisty.
 2. Komputery dostępne w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych i  służą uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
 3. Urządzenia peryferyjne służą wyłącznie do drukowania i powielania materiałów edukacyjnych. Z tych urządzeń można korzystać wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela bibliotekarza.
 4. Z komputerów i dostępnego sprzętu można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 6. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z oprogramowania biurowego,
  ze zbiorów multimedialnych  znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 7.  Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu.
 8. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego
  i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli korzystający jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia Centrum.
 11. Uczeń może korzystać z komputera poza godzinami lekcyjnymi, w czasie lekcji – tylko na polecenie bądź za zgodą wychowawcy lub nauczyciela, z którym w danym czasie ma zajęcia.
 12. Komputery w Czytelni nie mogą być wykorzystywane do:
  1. wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych  (np. pornografia, treści faszystowskie)
  2. gier , zabaw i rozmów czatowych
 13. Zabrania się instalowania innych programów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 14. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wpisania się do zeszytu odwiedzin z podaniem godziny pracy przy komputerze.
 15.  U nauczyciela bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowisk komputerowych.
 16. Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 17.  Dyskietka i płyta CD-ROM, pendrive przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusem.
 18.  Sprzęt wadliwy nie przyjmowany jest do podłączenia.
 19.  Użytkownicy mogą z wytypowanych komputerów przegrywać dane i je drukować. Korzystający może o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim wydrukować  wybrane strony.
 20. Przy jednym stanowisku mogą pracować  maksymalnie dwie osoby.
 21.  Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po jej upływie użytkownik jest zobowiązany ustąpić  miejsca oczekującej osobie na dostęp do komputera. Stanowisko opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
 22. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 23.  Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków.
 24. Uczniowie muszą mieć zmienione obuwie oraz nie mogą zasiadać przy komputerach
  z kurtkami.
 25.  Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują monitorowanie ich pracy
  w dowolnym czasie przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo przestrzegania w/w punktów regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika
 26.  Za ewidentne łamanie regulaminu naganne zachowanie i używanie wulgarnych słów uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania ze stanowisk komputerowych na określony czas.
 27.  Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma  jednorazowy zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych
 28.  Wykorzystywanie komputerów w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne jedynie w przypadku wolnych stanowisk

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu placówki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.