Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Edukacja włączająca – SCWEW

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 Czas realizacji: 1 lipca 2021r. – 30 czerwca 2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi zostało utworzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

W ramach grantu zostało objęte wsparciem 7 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi

Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej – Curie w Zduńskiej Woli

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Adresaci:
● kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie
ogólne i/lub zawodowe;
● nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;

 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem
  przedszkola i szkoły.

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Działania SCWEW obejmują między innymi:

 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników
  przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

Współpraca z partnerami:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,

Uniwersytet Łódzki – Katedra Badań Edukacyjnych.