Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

427190866

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Deklaracja

Treść deklaracji dostępności

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zgierz.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • – Strona nie posiada audiodeskrypcji lub treści alternatywnej dla osób niedowidzących.
  • – Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •  Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  •  Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  • Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dariusz Gołubienko,

adres poczty elektronicznej: dariusz.golubienko@zgierz.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 577 240 070.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury skargowo-wnioskowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II jest usytuowany przy placu Jana Kilińskiego 8 w Zgierzu – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma podjazdów dla wózków. Przed wejściem do szkoły znajdują się schody.

Istnieje przejście gospodarcze prowadzące z sąsiedniego parkingu które może być otwarte i wykorzystane przez osobę niepełnosprawną (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu).

Są dwie pary drzwi wejściowych (zewnętrzne i wewnętrzne). Dzwonek na portiernię znajduje się po prawej stronie zewnętrznych drzwi wejściowych. Pomiędzy zewnętrznymi a wewnętrznymi drzwiami wejściowymi jest przedsionek z dostępem do portierni.

Budynek składa się z 2 kondygnacji, brak windy. Na pierwsze piętro prowadzą schody uniemożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na teren szkoły i do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.