Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

427190866

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Rekrutacja

Najważniejsze informacje – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00. W naborze elektronicznym wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru..
    rejestracja elektroniczna – www.lodzkie.edu.com.pl/
  • Sprawdzian kompetencji językowych /dotyczy technika programisty anglojęzycznego/  – 8 czerwca 2022 r. o godzinie 16.00.
  • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone – od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2022 r.

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.technikumTBptechnik budownictwa
– matematyka
– chemia
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub chemia
2.technikumTRptechnik robotyk
– matematyka
-fizyka
Angielski
Niemiecki
j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub informatyka
2.technikumTUptechnik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka
-geografia  
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub fizyka  
3.technikumTIptechnik informatyk
-matematyka
-język angielski  
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka informatyka  
4.technikumTPAptechnik programista /klasa dwujęzyczna w języku angielskim: przedmioty zawodowe i matematyka/
-matematyka
-język angielski
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski, matematyka informatyka  
5.technikumTLptechnik logistyk
-matematyka
-język angielski  
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka geografia
6.technikumTEptechnik elektryk
-matematyka
-fizyka
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka fizyka
7.technikumTMptechnik elektromobilności
-matematyka
-fizyka
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka
8.technikumTFptechnik usług fryzjerskich
-matematyka
-biologia  
Angielski Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub biologia
9.Branżowa Szkoła
I Stopnia  
mpmechanik pojazdów samochodowych  Angielski lub Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
10.Branżowa Szkoła
I Stopnia  
wpwielozawodowa  Angielski lub Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
11.Branżowa Szkoła
I Stopnia  
tpmonter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
 
Angielski lub Niemieckij. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika